متقاضیان می توانند از نظر میزان تحصیلات خود تا حداکثر ۲۵ امتیاز کسب کنند.
میزان تحصیلاتامتیاز
مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری و حداقل ۱۷ سال تحصیل تمام وقت یا معادل آن۲۵
دو یا چند مدرک دانشگاهی در سطح لیسانس و حداقل ۱۵ سال تحصیل تمام وقت یا معادل آن۲۲
دیپلم سه ساله یا گواهی آموزش یا کارآموزی و حداقل ۱۵ سال تحصیل تمام وقت یا معادل آن۲۲
مدرک دانشگاهی دو ساله یا بیشتر در سطح لیسانس و حداقل ۱۴ سال تحصیل تمام وقت معادل آن۲۰
دیپلم دو ساله یا گواهی آموزش یا کار آموزی و حداقل ۱۴ سال تحصیل تمام وقت یا معادل آن۲۰
مدرک دانشگاهی یک ساله در سطح لیسانس و حداقل ۱۳ سال تحصیل تمام وقت یا معادل آن۱۵
مدرک یک ساله دیپلم یا گواهی آموزش یا کار آموزی و حداقل ۱۳ سال تحصیل تمام وقت یا معادل آن۱۵
مدرک یک ساله دیپلم یا گواهی آموزش یا کار آموزی و حداقل ۱۲ سال تحصیل تمام وقت یا معادل آن۱۲
مدرک دیپلم دبیرستان۵