تجربه کاری مرتبط باید ۵ سال قبل از ارسال درخواست ویزای خوداشتغالی به دست آمده باشد. متقاضیان می توانند تا ۳۵ امتیاز از فاکتور تجربه کسب کنند.
سال های تجربه کاریمیزان امتیاز
۲ سال تجربه مرتبط۲۰
۳ سال تجربه مرتبط۲۵
۴ سال تجربه مرتبط۳۰
۵ سال تجربه مرتبط۳۵