به متقاضیان در زمان درخواست گزینش بر اساس سن آنها امتیاز داده می شود.
سنامتیاز
۱۶ سال و زیر آنصفر
۱۷۲
۱۸۴
۱۹۶
۲۰۸
۲۱ – ۴۹۱۰
۵۰۸
۵۱۶
۵۲۴
۵۳۲
بالای ۵۴ سالصفر