افراد متقاضی خوداشتغالی کانادا با توجه به تسلط خود به زبان انگلیسی یا فرانسوی ممکن است تا ۲۴ امتیاز کسب کنند.
سطح مهارتSpeakingListeningReadingWriting
بالا: فرد می تواند در اکثر موقعیت های اجتماعی و کاری به طور موثر ارتباط برقرار کند.بالابالابالابالا
متوسط: فرد می تواند در موقعیت های آشنای اجتماعی و کاری به راحتی ارتباط برقرار کند.متوسطمتوسطمتوسطمتوسط
پایه: فرد می تواند در زمینه های قابل پیش بینی و در مورد موضوعات آشنا، اما با کمی مشکل ارتباط برقرار کند.پایهپایهپایهپایه
بدون مهارت: فرد معیارهای فوق را برای مهارت پایه ندارد.بدون مهارتبدون مهارتبدون مهارتبدون مهارت