1. بررسی شرایط متقاضی جهت اقدام از روش خوداشتغالی
  2. مکاتبه با اداره مهاجرت کانادا برای بیان شرایط و ارائه درخواست
  3. بررسی شرایط توسط اداره مهاجرت و ارسال لیست مدارک توسط آنها
  4. تکمیل فرم ها و جمع آوری مدارک خواسته شده
  5. تهیه بیزنس پلن
  6. سابمیت کردن پرونده
  7. انجام بیومتریک