• ارائه چک لیست مدارک
  • بررسی شرایط متقاضی جهت اقدام از روش خوداشتغالی
  • پر کردن فرم های کلی اداره مهاجرت و فرم درخواست عمومی imm0008
  • جمع آوری و دسته بندی مدارک طبق چک لیست
  • تهیه بیزنس پلن
  • راه های پرداخت تمامی هزینه های مربوط به پروسه
  • بررسی نهایی مدارک و فرم ها و سابمیت آن ها
  • دریافت نامه و اخذ وقت بایومتریک