یکی دیگر از مواردی که می تواند برای شما امتیاز آور باشد، جاب افر ناک 00 مدیریت ارشد 200 امتیاز و جاب افر ناک 0 و B , A دارای 50 امتیاز است. این جاب آفر باید در یکی از مشاغل NOC با کدهای صفر، A یا B باشد، مدت جاب آفر حداقل ۱ سال باشد و به صورت تمام وقت در نظر گرفته شود.