استانحداقل
مبلغ
ثروت
خالص
کبک۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار۲ میلیون دلار
آلبرتا۳۰۰ هزار دلار۵۰۰ هزار دلار
ساسکاچوان۲۰۰ هزار دلار در شهرهای کوچک
۳۰۰ هزار دلار در شهرهای بزرگ
۵۵۰ هزار دلار
بریتیش کلمبیا۱۰۰ هزار دلار در شهرهای کوچک
۲۰۰ هزار دلار در شهرهای بزرگ
۳۰۰ هزار دلار در شهرهای کوچک
۶۰۰ هزار دلار در شهرهای بزرگ
انتاریو۶۰۰ هزار دلار در تورنتو
۲۰۰ هزار دلار در سایر شهرها
۸۰۰ هزار دلار در تورنتو
۴۰۰ هزار دلار در سایر شهرها
منیتوبا۱۵۰ هزار دلار در شهرهای کوچک
۲۵۰ هزار در شهرهای بزرگ
۵۰۰ هزار دلار
نوا اسکوشیا۱۵۰ هزار دلار۶۰۰ هزار دلار
نیوبرانزویک۲۵۰ هزار دلار۶۰۰ هزار دلار
نیوفاندلند و لابرادور۲۰۰ هزار دلار۱۵۰ هزار دلار
پرنس ادوارد آیلند۱۵۰ هزار دلار۶۰۰ هزار دلار