اگر متقاضی بخواهد در استان خاصی از کانادا مستقر شود، می‌تواند تحت جریان خوداشتغالی برنامه های استانی درخواست خود را بدهد.

اگرچه اغلب استان ها شرایط یکسانی برای پذیرش متقاضیان دارند ولی بعضی از فاکتورها مثل میزان سابقه کاری و شرایط اثبات تمکن مالی در برخی از استان ها متفاوت است.