• ترجمه مدارک: وابسته به تعداد مدارک می تواند متغیر باشد؛ اما برای هر مدرک می توان ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفت.
  • مدرک زبان: بین ۲۱۰ تا ۲۵۰ دلار
  • هزینه وس: ۲۴۵ دلار
  • درخواست بررسی پرونده: ۸۵۰ دلار
  • اقامت دائم: ۵۱۵ دلار
  • همسر با اقامت دائم: ۱۳۶۵ دلار
  • فرزندان: ۲۳۰ دلار
  • هزینه زندگی: برای یک نفر ۱۳۳۱۰ دلار به طور متوسط. برای هر نفر ۳۶۰۰ هزار دلار به این عدد اضافه می شود.