اولین قدم در مسیر مهاجرتی اکسپرس اینتری محاسبه ی نمره مهاجرتی سیستم اکسپرس اینتری امتیاز جامع (CRS) است.

اگر امتیاز شما پایین تر از حداقل مورد نیاز در دوره باشد باید امتیاز مهاجرتی شما افزایش یابد.