یک محصول جانبی اجتناب ناپذیر اقتصاد رو به رشد، انباشت زباله است. با گسترش کسب‌ وکارها، کاغذ بیشتری استفاده می‌شود، دستگاه‌ های الکترونیکی قدیمی به نفع مدل‌ های جدیدتر کنار می روند، زباله ‌های ساختمانی ناشی از افزودن فضای اداری جدید انباشته می‌شوند و غیره.

زباله ‌ها هرگز از بین نمی‌روند، به این معنی که فرصت‌ های زیادی برای کارآفرینان آگاه به محیط‌زیست وجود دارد تا به سیاره زمین کمک کنند و از انجام آن سود خوبی کسب کنند.

شامل: خدمات اداری، نظافت، پشتیبانی امکانات، خدمات استخدامی، خدمات ترتیب سفر، امنیت، جمع آوری و دفع زباله.