برای مهاجرت خانوادگی به کانادا، دو روش عمده وجود دارد.

در روش اول، می‌توان از طریق ازدواج به کانادا مهاجرت کرد. در این روش، افراد می‌توانند با ازدواج با افرادی که ویزای تحصیلی یا کاری دریافت کرده‌اند، به عنوان همراه آن‌ها وارد کانادا شوند و با دریافت مجوز کار آزاد فعالیت کنند.

در روش دوم، مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج با افراد دارای اقامت یا شهروندی کانادا امکان‌پذیر است. در این روش، با برقراری شرایط موردنیاز، درخواست اسپانسرشیپ به افرادی که دارای اقامت یا شهروندی کانادا هستند، ارسال می‌شود تا بتوانند با اخذ اقامت وارد کانادا شوند. در این روش، اسپانسرشیپ همسر از راه دور مورد قبول نیست و باید فرد درخواست‌دهنده در کانادا حضور داشته باشد.